Dầu Mặt Trời Vạn Xuân
Thư ngỏ đến Bộ Y Tế
Thư ngỏ đến Đồng nghiệp và Khách hàng
Danh sách bệnh nhân F0
Thư ngỏ kèm danh sách bệnh nhân F0 về việc sử dụng thuốc Đông y trong điều trị Covid-19